سازه

علی یوسفیه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد سازه

سابقه: ۱۵ سال

سمت:سرگروه طراحی-مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره

بهنام رادپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران- مدیریت ساخت

سابقه: ۱۷ سال

سمت:سرگروه-معاونت نظارت

محسن حسنلو راد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران

سابقه: ۱۰ سال

سمت:طراح سازه

محمد آقایاری

مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران

سابقه: ۴ سال

سمت:طراح سازه