معماری

محمد باقری

مدرک تحصیلی: دکترای معماری

سابقه: ۱۷ سال

سمت: سرگروه طراحی معماری

بهرام خان بابائی

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری – کارشناسی ارشد طراحی شهری

سابقه: ۱۵ سال

سمت: سرگروه طراحی معماری-معاونت طراحی-نائب رئیس هیئت مدیره

جواد رحمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری- دانشجوی دکترای شهرسازی

سابقه: ۱۰ سال

سمت: سرگروه طراحی

رسول صادقی

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری

سابقه: ۹ سال

سمت: طراح معماری معاونت پشتیبانی

محسن الماسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری

سابقه: ۶ سال

سمت: طراح معماری

فرخ اسدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد معماری

سابقه: ۶ سال

سمت: طراح معماری

رویا بیستونی

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری

سابقه: ۶ سال

سمت: نقشه کش معماری

سمیه قدیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری

سابقه: ۴ سال

سمت: نقشه کش معماری

محمدرضا احدیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری

سابقه: ۳ سال

سمت: نقشه کش معماری

مریم افسری

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری

سابقه: ۴ سال

سمت: نقشه کش معماری

علیرضا ابراهیم خانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی معماری

سابقه: ۵ سال

سمت: طراح معماری