تأسیسات الکتریکی

صمد حسینی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برق
سابقه: ۱۸ سال
سمت: سرگروه طراحی و نظارت
محسن علوی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک
سابقه: ۱۲ سال
سمت: طراح و ناظر