تأسیسات مکانیکی

سعید نظری
مدرک تحصیلی: کارشناسی مکانیک
سابقه: ۲۲ سال
سمت: سرگروه طراحی و نظارت
رامین علوی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک
سابقه: ۱۵ سال
سمت: سرگروه طراحی و ناظر