مدیریت پروژه

بهنام رادپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران- مدیریت ساخت

سابقه: ۱۷ سال

سمت:سرگروه-معاونت نظارت