پیمان و رسیدگی-متره و برآورد

فریدون امانلو
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران- ژئوتکنیک

سابقه: ۱۳ سال
سمت: سرگروه و مسئول واحد پیمان و رسیدگی