نقشه برداری

ناصر ایمانی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد نقشه برداری
سابقه: ۷ سال
سمت: سرگروه