نظارت

بهنام رادپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران- مدیریت ساخت

سابقه: ۱۷ سال

سمت:سرناظر-معاونت نظارت

داود حدادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران

سابقه: ۲۷ سال

سمت: سرناظر

علی مسعود انواری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران-سازه

سابقه: ۲۷ سال

سمت: سرناظر

سعید نظری

مدرک تحصیلی: کارشناسی مکانیک

سابقه: ۲۲ سال

سمت: سرناظر

صمد حسینی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد برق

سابقه: ۱۸ سال

سمت: سرناظر

رحمان محرمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی عمران

سابقه: ۱۴ سال

سمت: ناظر

رامین علوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک

سابقه: ۱۵ سال

سمت: ناظر

محسن علوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک

سابقه: ۱۲ سال

سمت: ناظر

امیرسینا پالیزی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران – ژئوتکنیک

سابقه: ۶ سال

سمت: ناظر

محسن حسنلو راد

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران

سابقه: ۱۰ سال

سمت:ناظر

فریدون امانلو

کارشناسی ارشد عمران- ژئوتکنیک

سابقه ۱۳ سال

سمت: ناظر

خلیل زمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران – راه و ترابری

سابقه:۵ سال

سمت: ناظر